C#之委托如此簡單


     近期和幾位做嵌入式開發的朋友閑聊過程中,一位朋友抱怨到:這C#太難用了,我想在N個窗體(或者是N個用戶組件之間)傳遞值都搞不定,非得要定義一個全局變量來存儲,然后用定時器來刷新值,太Low了。我急切的回答道:這很簡單,不就是委托的事嘛。那你來一個示例啊:朋友道。此為這篇博客的起因,所以此篇博客對於有c#開發經驗的伙伴們那是小菜一喋。

一、對委托的理解

     委托:同一個功能,可以根據不同的場景委托給不同的方法具體執行; 舉個栗子:某位美食愛好妹子,通常自己做美食;找到男票后,就男票做美食;換男票后,就第二任男票做美食。我們把這例子委托抽象化:

    定義一個委托功能:做美食;規范及流程:輸入”食材“,通過”做美食“的委托,輸出”美食“。

    委托實現之自己做:妹子自己做美食

    委托實現之一號男票做:一號男票做美食

    委托實現之二號男票做:二號男票做美食

    做美食這項功能,被妹子在不同的時間段分配給了不同的對象,雖然妹子,男一,男二做的美食都很好吃,但味道肯定有區別。這就是委托生活化的示例,各位看觀了解否(偷笑)。

二、代碼實現

    上面的示例如何用代碼實現,這里就不展示了(真的很簡單)。下面我們換一個稍有難度和實際應用的示例,需求說明:主窗體顯示一個列表,子窗體增加數據(不關閉子窗體的情況下),主窗體列表自動更新,且第二個子窗體打開后,窗體內的列表也要同時更新。

    UI設計:一個主窗體,兩個子窗體(A窗體:增加數據,B窗體:顯示數據),一個用戶組件(列表顯示內容)

2.1 EventBus實現

代碼如下:

public class EventBus<T>
  {
    private List<T> list = new List<T>();

    public event EventHandler<EventBusArg<List<T>>> EventNotice;
    public delegate void DelegateItemInfoEvent(List<T> items);

    public void Add(T item)
    {
      this.list.Add(item);
      this.TriggerEventNotice();
    }

    public void Remove(T item)
    {
      this.list.Remove(item);
      this.TriggerEventNotice();
    }

    public List<T> GetAll()
    {
      return this.list;
    }

    private void TriggerEventNotice()
    {
      if (this.EventNotice != null)
      {
        this.EventNotice.Invoke(this, new EventBusArg<List<T>>()
        {
          Data = this.GetAll()
        });
      }
    }
  }

  public class EventBusArg<T> : EventArgs
  {
    public T Data { get; set; }
  }

重點:

1. 定義了一個委托類型:DelegateItemInfoEvent(List<T> items)

2. 定義了一個事件對象:EventHandler<EventBusArg<List<T>>>

3. 事件對象的參數必須繼承EventArgs對象

4. 事件依賴委托

2.2 主窗體

代碼如下:

 

    private EventBus<ItemInfo> eventBus = new EventBus<ItemInfo>();
    private EventBus<ItemInfo>.DelegateItemInfoEvent FunItem;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      this.eventBus.EventNotice += EventBus_EventNotice;
    }

    private void EventBus_EventNotice(object sender, EventBusArg<List<ItemInfo>> e)
    {
      if (this.ucList1.InvokeRequired)
      {
        FunItem = new EventBus<ItemInfo>.DelegateItemInfoEvent(RefreshItem);
        this.ucList1.Invoke(FunItem, e.Data);
      }
      else
      {
        this.RefreshItem(e.Data);
      }
    }

    private void RefreshItem(List<ItemInfo> item)
    {
      var ls = this.eventBus.GetAll();
      this.ucList1.LoadData(ls);
    }

重點:

1. 捕獲事件:this.eventBus.EventNotice += EventBus_EventNotice;

2. 事件處理方法中,需要判斷是否為UI線程引發,如果不是,則需要委托來進行切換線程,代碼見:private void EventBus_EventNotice(object sender, EventBusArg<List<ItemInfo>> e) 方法

3. 其中FunItem是委托類型的變量,其最終的實現為RefreshItem方法

2.3 A窗體:增加數據

代碼如下:

private EventBus<ItemInfo> eventBus;
    public Form2(EventBus<ItemInfo> eventBus)
    {
      this.eventBus = eventBus;
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //在UI線程
      this.eventBus.Add(new ItemInfo()
      {
        Title = textBox1.Text,
        Val = Int32.Parse(textBox2.Text)
      });
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //跨線程
      Task.Factory.StartNew(() =>
      {
        for(var i=10; i < 15; i++)
        {
          this.eventBus.Add(new ItemInfo()
          {
            Title = i.ToString() + "-Title",
            Val = i
          });
        }
      });
    }

重點:

1. 傳入了EventBus對象的實例,此實例與主界面的EventBus實例為同一個【這點很重要,發布和訂閱的事件必須在同一實例上】

2. button2_Click事件展示的是跨線程事件,執行此代碼,主界面的刷新會走委托

2.4 B窗體:訂閱列表顯示

代碼如下:

private EventBus<ItemInfo> eventBus;
    public Form3(EventBus<ItemInfo> eventBus)
    {
      this.eventBus = eventBus; 
      InitializeComponent();
      this.eventBus.EventNotice += EventBus_EventNotice;
    }

    private void EventBus_EventNotice(object sender, EventBusArg<List<ItemInfo>> e)
    {
      if (this.ucList1.InvokeRequired)
      {
        var FunItem = new EventBus<ItemInfo>.DelegateItemInfoEvent(RefreshItem);
        this.ucList1.Invoke(FunItem, e.Data);
      }
      else
      {
        this.RefreshItem(e.Data);
      }
    }

    private void RefreshItem(List<ItemInfo> item)
    {
      var ls = this.eventBus.GetAll();
      this.ucList1.LoadData(ls);
    }

    private void Form3_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      this.eventBus.EventNotice -= EventBus_EventNotice;
    }

重點:

1. 事件的訂閱與取消訂閱,一般情況下可以在關閉窗體時取消訂閱

三、回顧

1. 事件依賴委托,事件可以訂閱和取消訂閱,其訂閱就是為事件增加委托。

2. 委托的本質還是方法(或者說是函數),只不過方法變成了一個變量,可以在運行時動態改變

3. 源碼下載


免責聲明!

本站轉載的文章為個人學習借鑒使用,本站對版權不負任何法律責任。如果侵犯了您的隱私權益,請聯系本站郵箱yoyou2525@163.com刪除。 
粵ICP備18138465號   © 2018-2024 CODEPRJ.COM