js數組與字符串的相互轉換方法


1、數組轉字符串
需要將數組元素用某個字符連接成字符串,示例代碼如下:

var a, b;
a = new Array(0,1,2,3,4);
b = a.join("-");      //"0-1-2-3-4"

2、字符串轉數組

實現方法為將字符串按某個字符切割成若干個字符串,並以數組形式返回,示例代碼如下:

var s = "abc,abcd,aaa";
ss = s.split(",");// 在每個逗號(,)處進行分解  ["abc", "abcd", "aaa"]
var s1 = "helloworld";
ss1 = s1.split(''); //["h", "e", "l", "l", "o", "w", "o", "r", "l", "d"]

 

打賞

免責聲明!

本站轉載的文章為個人學習借鑒使用,本站對版權不負任何法律責任。如果侵犯了您的隱私權益,請聯系本站郵箱yoyou2525@163.com刪除。 
粵ICP備18138465號   © 2018-2021 CODEPRJ.COM