Nginx PHP 报504 Gateway time-out错误的解决方法


此文转载自:https://my.oschina.net/u/4428122/blog/4755343

Nginx PHP 报504 Gateway time-out错误的解决方法

参考文章:

(1)Nginx PHP 报504 Gateway time-out错误的解决方法

(2)https://www.cnblogs.com/QQ1029173607/p/5383277.html


备忘一下。


打赏

免责声明!

本站转载的文章为个人学习借鉴使用,本站对版权不负任何法律责任。如果侵犯了您的隐私权益,请联系本站邮箱yoyou2525@163.com删除。 
粤ICP备18138465号  © 2018-2022 CODEPRJ.COM