Css3动画(一) 如何画3D旋转效果或者卫星围绕旋转效果


 如何画3D旋转效果或者卫星围绕旋转效果,当然这个也是工作中的一个任务,我在网上翻了一下,并没有找到类似的东西,所以写下来还是费了一番功夫,因此我把它拿出来记录一下,当然替换了一部分内容。好了,话不多说,进入正题。

 我们都知道,浏览器是一个平面的视觉效果,如何在一个平面上看出立体的3D效果呢,其实就是一个视觉差的问题。那我们就从一个平面视觉效果一步一步画出立体的3D效果来。

由 www.webfunny.cn 前端监控提供只需要简单几步就可以搭建一套属于自己的前端监控系统,快来试试吧 ^ _ ^

一、先画出平面视觉上卫星的旋转轨迹

卫星的轨迹一般都是圆的或者椭圆的,我们就先以一个圆形的轨迹为例。

 

非常简单,就是画一个圆形的轨迹,然后利用弧度公式计算出每个卫星在轨迹上的位置。比如:

三个卫星,弧度就是 var radian =2 * Math.PI /360 *60,更多的卫星就同理计算弧度

它们三个组成的三角形边长就是:var langWidth = Math.sin(radian) * rWidth

利用勾股定理是不是就可以计算出每个卫星的位置了。 现在我们把样式加上,就可以看到旋转的卫星了。 如代码中所示,我们在13s内,让整个div自转一周(360度),为了兼容更多的浏览器,所以写了一大坨,如果不明白可以看一下 CSS3 之动画及兼容性调优
涉及的知识点: 动画的过程拆分,三角形边长位置计算

.r1{ animation:rotate 13s linear infinite; -webkit-animation:rotate 13s linear infinite; -moz-animation:rotate 13s linear infinite; -o-animation:rotate 13s linear infinite; } @keyframes rotate{ 0%{ transform:rotate(0deg)skew(0deg)scale(1); -ms-transform:rotate(0deg)skew(0deg)scale(1); -moz-transform:rotate(0deg)skew(0deg)scale(1); -webkit-transform:rotate(0deg)skew(0deg)scale(1); -o-transform:rotate(0deg)skew(0deg)scale(1); } 100%{ transform:rotate(360deg)skew(0deg)scale(1); -ms-transform:rotate(360deg)skew(0deg)scale(1); -moz-transform:rotate(360deg)skew(0deg)scale(1); -webkit-transform:rotate(360deg)skew(0deg)scale(1); -o-transform:rotate(360deg)skew(0deg)scale(1); } } 

二、画出卫星3D立体的旋转的效果

现在我们要把这个平面的圆形以一条直径为转轴,旋转76度,是不是就了一点点的立体感觉了。其实它还是一个平面,为什么能看到立体的感觉呢? 因为我们都知道一个远小近大的道理:当卫星转向内圈的时候,我们让球体逐渐变大;当卫星转向外圈的时候,我们让球体逐渐变小,这样就会产生一个远近景深的效果,也就产生了立体的感觉。

涉及的知识点:3D 元素距视图的距离(perspective),图形的角度处理
 
 

三、画一个参照物

立体的旋转效果有了,但是我们的眼睛其实无法分辨哪个是内圈,哪个是外圈,我们需要在中间放一个参照物来告诉我们的眼睛,哪个在前,哪个在后。这样,一个完整的卫星围绕旋转效果就出来了。

涉及的知识点:让转换的子元素保留3D转换(transform-style: preserve-3d;)什么意思呢,就是让两个元素可以保持相对的立体空间效果。比如,土星图片和卫星轨道平面是垂直的,需要用这个属性来保持这个的空间效果。
 
html 内容:
<body>
  <div class="star-animate">
     <div class="out_circle">
      <div class="nav_circle r1">
       <img class="center-img1" src={require("Images/animateList/1/star.png")}/>
       <div class="img_top img">
        <img src={require("Images/animateList/1/star1.png")}/>
       </div>
       <div class="img_bottom img">
        <img src={require("Images/animateList/1/star2.png")}/>
       </div>
       <div class="img_bottom2 img">
        <img src={require("Images/animateList/1/star3.png")}/>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
</body>
 
js内容:
 
  const outWidth = $(".out_circle").width()
  $(".out_circle").height(outWidth)
  // 获取半径
  const rWidth = outWidth / 2
  // 获得弧度
  const radian = 2 * Math.PI / 360 * 60
  // 长边
  const langWidth = Math.sin(radian) * rWidth

  // icon的长度
  const iconWidth = $(".img_top").width()

  $(".img_top").css({
   top: 0 - iconWidth / 2,
   left: rWidth - iconWidth / 2
  })

  $(".img_bottom").css({
   top: rWidth * 1.5 - iconWidth / 2,
   left: rWidth - langWidth - iconWidth / 2
  })

  $(".img_bottom2").css({
   top: rWidth * 1.5 - iconWidth / 2,
   left: outWidth - (rWidth - langWidth) - iconWidth / 2
  })

 

css(sass格式)内容:

.star-animate {
    width: 100%;
    height: 100%;
    background: url("~Images/animateList/1/bg.jpeg");
    background-size: cover;

    .out_circle{
      width: 400px;
      height: 400px;
      margin: auto;
      border-radius:50%;
      position: relative;
      transform-style: preserve-3d;
      -webkit-transform-style: preserve-3d;
      perspective: 30000;
      -webkit-perspective: 30000;
      transform: rotateX(76deg);
      -webkit-transform: rotateX(76deg); /* Safari and Chrome */
    }
    .center-img1 {
      animation: rotate_change1 13s linear infinite;
      -webkit-animation:rotate_change1 13s linear infinite;
      -moz-animation:rotate_change1 13s linear infinite;
      -o-animation:rotate_change1 13s linear infinite;
    }
    .center-img1 {
      position: absolute;
      left: 6%;
      top: 25.5%;
      width: 88%;
      height: 49%;
      transform: rotateX(70deg);
      -webkit-transform: rotateX(70deg); /* Safari and Chrome */
    }
    .test-div {
      position: absolute;
      width: 200px;
      height: 625px;
      background: red;
      left: 128px;
      top: -71px;
    }
    .nav_circle{
      width:100%;
      height:100%;
      float:left;
      position:absolute;
      top:0;
      text-align:center;
      transform-style: preserve-3d;
      -webkit-transform-style: preserve-3d;
    }
    @keyframes rotate_change1{
      0%{
        transform:rotate(0deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -ms-transform:rotate(0deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -moz-transform:rotate(0deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -webkit-transform:rotate(0deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -o-transform:rotate(0deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
      }
      100%{
        transform:rotate(-360deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -ms-transform:rotate(-360deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -moz-transform:rotate(-360deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -webkit-transform:rotate(-360deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -o-transform:rotate(-360deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
      }
    }
    @keyframes rotate_change2{
      0%{
        transform:rotate(0deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -ms-transform:rotate(0deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -moz-transform:rotate(0deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -webkit-transform:rotate(0deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -o-transform:rotate(0deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        opacity: 0;
      }
      5%{
        opacity: 1;
      }
      17%{
        opacity: 1;
      }
      29%{
        opacity: 1;
      }
      34%{
        opacity: 0;
      }
      50%{
        opacity: 0;
      }
      67%{
        opacity: 0;
      }
      83%{
        opacity: 0;
      }
      100%{
        opacity: 0;
        transform:rotate(-360deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -ms-transform:rotate(-360deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -moz-transform:rotate(-360deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -webkit-transform:rotate(-360deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -o-transform:rotate(-360deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
      }
    }
    @keyframes rotate_change3{
      0%{
        transform:rotate(0deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -ms-transform:rotate(0deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -moz-transform:rotate(0deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -webkit-transform:rotate(0deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -o-transform:rotate(0deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        opacity: 0;
      }
      17%{
        opacity: 0;
      }
      34%{
        opacity: 0;
      }
      50%{
        opacity: 0;
      }
      67%{
        opacity: 0;
      }
      72%{
        opacity: 1;
      }
      83%{
        opacity: 1;
      }
      95%{
        opacity: 1;
      }
      100%{
        opacity: 0;
        transform:rotate(-360deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -ms-transform:rotate(-360deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -moz-transform:rotate(-360deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -webkit-transform:rotate(-360deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -o-transform:rotate(-360deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
      }
    }

    .img_top img, .img_bottom img, .img_bottom2 img {
      width: 100px;
      height: 100px;
    }
    .img_top,.img_bottom,.img_bottom2{
      position: absolute;
      z-index:1;
      transform:rotateX(70deg);
      -ms-transform:rotateX(70deg);
    }
    .nav_circle .img a{
      position: absolute;
      top:10px;
      left:94px;
      width: 52px;
    }

    .r1{
      animation: rotate 13s linear infinite;
      -webkit-animation:rotate 13s linear infinite;
      -moz-animation:rotate 13s linear infinite;
      -o-animation:rotate 13s linear infinite;
    }
    .r1 .img_top{
      animation:rotate_c1 13s linear infinite;
      -webkit-animation:rotate_c1 13s linear infinite;
    }

    .r1 .img_bottom{
      animation:rotate_c2 13s linear infinite;
      -webkit-animation:rotate_c2 13s linear infinite;
    }
    .r1 .img_bottom2{
      animation:rotate_c3 13s linear infinite;
      -webkit-animation:rotate_c3 13s linear infinite;
    }
    /* 外圈放大动画 */
    @keyframes circle_rotate{
      0%{
        width: 120px;
        height: 120px;
        margin-left: -10px;
        margin-top: -10px;
      }
      100%{
        width: 100px;
        height: 100px;
        margin-left: 0px;
        margin-top: 0px;
      }
    }

    @keyframes rotate{
      0%{
        transform:rotate(0deg) skew(0deg) scale(1);
        -ms-transform:rotate(0deg) skew(0deg) scale(1);
        -moz-transform:rotate(0deg) skew(0deg) scale(1);
        -webkit-transform:rotate(0deg) skew(0deg) scale(1);
        -o-transform:rotate(0deg) skew(0deg) scale(1);
      }
      100%{
        transform:rotate(360deg) skew(0deg) scale(1);
        -ms-transform:rotate(360deg) skew(0deg) scale(1);
        -moz-transform:rotate(360deg) skew(0deg) scale(1);
        -webkit-transform:rotate(360deg) skew(0deg) scale(1);
        -o-transform:rotate(360deg) skew(0deg) scale(1);
      }
    }
    @keyframes rotate-center{
      0%{
        transform:rotate(0deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -ms-transform:rotate(0deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -moz-transform:rotate(0deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -webkit-transform:rotate(0deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -o-transform:rotate(0deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
      }
      100%{
        transform:rotate(-360deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -ms-transform:rotate(-360deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -moz-transform:rotate(-360deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -webkit-transform:rotate(-360deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
        -o-transform:rotate(-360deg) rotateX(-70deg) skew(0deg) scale(1);
      }
    }

    @keyframes rotate_c1{
      0%{
        transform:rotateX(-70deg) rotateY(0deg) skew(0deg) scale(0.01);
        -ms-transform:rotateX(-70deg) rotateY(0deg) skew(0deg) scale(0.01);
        -moz-transform:rotateX(-70deg) rotateY(0deg) skew(0deg) scale(0.01);
        -webkit-transform:rotateX(-70deg) rotateY(0deg) skew(0deg) scale(0.01);
        -o-transform:rotateX(-70deg) rotateY(0deg) skew(0deg) scale(0.01);
      }
      50%{
        transform:rotateX(-70deg) rotateY(180deg) skew(0deg) scale(1);
        -ms-transform:rotateX(-70deg) rotateY(180deg) skew(0deg) scale(1);
        -moz-transform:rotateX(-70deg) rotateY(180deg) skew(0deg) scale(1);
        -webkit-transform:rotateX(-70deg) rotateY(180deg) skew(0deg) scale(1);
        -o-transform:rotateX(-70deg) rotateY(180deg) skew(0deg) scale(1);
      }
      100%{
        transform:rotateX(-70deg) rotateY(360deg) skew(0deg) scale(0.01);
        -ms-transform:rotateX(-70deg) rotateY(360deg) skew(0deg) scale(0.01);
        -moz-transform:rotateX(-70deg) rotateY(360deg) skew(0deg) scale(0.01);
        -webkit-transform:rotateX(-70deg) rotateY(360deg) skew(0deg) scale(0.01);
        -o-transform:rotateX(-70deg) rotateY(360deg) skew(0deg) scale(0.01);
      }
    }

    @keyframes rotate_c2{
      0%{
        transform:rotateX(-70deg) rotateY(0deg) skew(0deg) scale(0.67);
        -ms-transform:rotateX(-70deg) rotateY(0deg) skew(0deg) scale(0.67);
        -moz-transform:rotateX(-70deg) rotateY(0deg) skew(0deg) scale(0.67);
        -webkit-transform:rotateX(-70deg) rotateY(0deg) skew(0deg) scale(0.67);
        -o-transform:rotateX(-70deg) rotateY(0deg) skew(0deg) scale(0.67);
      }
      34%{
        transform:rotateX(-70deg) rotateY(120deg) skew(0deg) scale(0.01);
        -ms-transform:rotateX(-70deg) rotateY(120deg) skew(0deg) scale(0.01);
        -moz-transform:rotateX(-70deg) rotateY(120deg) skew(0deg) scale(0.01);
        -webkit-transform:rotateX(-70deg) rotateY(120deg) skew(0deg) scale(0.01);
        -o-transform:rotateX(-70deg) rotateY(120deg) skew(0deg) scale(0.01);
      }
      83%{
        transform:rotateX(-70deg) rotateY(300deg) skew(0deg) scale(1);
        -ms-transform:rotateX(-70deg) rotateY(300deg) skew(0deg) scale(1);
        -moz-transform:rotateX(-70deg) rotateY(300deg) skew(0deg) scale(1);
        -webkit-transform:rotateX(-70deg) rotateY(300deg) skew(0deg) scale(1);
        -o-transform:rotateX(-70deg) rotateY(300deg) skew(0deg) scale(1);
      }
      100%{
        transform:rotateX(-70deg) rotateY(360deg) skew(0deg) scale(0.67);
        -ms-transform:rotateX(-70deg) rotateY(360deg) skew(0deg) scale(0.67);
        -moz-transform:rotateX(-70deg) rotateY(360deg) skew(0deg) scale(0.67);
        -webkit-transform:rotateX(-70deg) rotateY(360deg) skew(0deg) scale(0.67);
        -o-transform:rotateX(-70deg) rotateY(360deg) skew(0deg) scale(0.67);
      }
    }

    @keyframes rotate_c3{
      0%{
        transform:rotateX(-70deg) rotateY(0deg) skew(0deg) scale(0.67);
        -ms-transform:rotateX(-70deg) rotateY(0deg) skew(0deg) scale(0.67);
        -moz-transform:rotateX(-70deg) rotateY(0deg) skew(0deg) scale(0.67);
        -webkit-transform:rotateX(-70deg) rotateY(0deg) skew(0deg) scale(0.67);
        -o-transform:rotateX(-70deg) rotateY(0deg) skew(0deg) scale(0.67);
      }
      17%{
        transform:rotateX(-70deg) rotateY(60deg) skew(0deg) scale(1);
        -ms-transform:rotateX(-70deg) rotateY(60deg) skew(0deg) scale(1);
        -moz-transform:rotateX(-70deg) rotateY(60deg) skew(0deg) scale(1);
        -webkit-transform:rotateX(-70deg) rotateY(60deg) skew(0deg) scale(1);
        -o-transform:rotateX(-70deg) rotateY(60deg) skew(0deg) scale(1);
      }
      67%{
        transform:rotateX(-70deg) rotateY(240deg) skew(0deg) scale(0.01);
        -ms-transform:rotateX(-70deg) rotateY(240deg) skew(0deg) scale(0.01);
        -moz-transform:rotateX(-70deg) rotateY(240deg) skew(0deg) scale(0.01);
        -webkit-transform:rotateX(-70deg) rotateY(240deg) skew(0deg) scale(0.01);
        -o-transform:rotateX(-70deg) rotateY(240deg) skew(0deg) scale(0.01);
      }
      100%{
        transform:rotateX(-70deg) rotateY(360deg) skew(0deg) scale(0.67);
        -ms-transform:rotateX(-70deg) rotateY(360deg) skew(0deg) scale(0.67);
        -moz-transform:rotateX(-70deg) rotateY(360deg) skew(0deg) scale(0.67);
        -webkit-transform:rotateX(-70deg) rotateY(360deg) skew(0deg) scale(0.67);
        -o-transform:rotateX(-70deg) rotateY(360deg) skew(0deg) scale(0.67);
      }
    }
    .line-box {
      position: absolute;
      width: 300px;
      height: 200px;
      top: 35%;
      right: 1%;
    }

    /* 标题动画 */
    @keyframes des1_appear{
      0%{
        opacity: 0;
      }
      17%{
        opacity: 0;
      }
      34%{
        opacity: 0;
      }
      39%{
        opacity: 1;
      }
      50%{
        opacity: 1;
      }
      62%{
        opacity: 1;
      }
      67%{
        opacity: 0;
      }
      83%{
        opacity: 0;
      }
      100%{
        opacity: 0;
      }
    }
    @keyframes des2_appear{
      0%{
        opacity: 0;
      }
      5%{
        opacity: 1;
      }
      17%{
        opacity: 1;
      }
      29%{
        opacity: 1;
      }
      34%{
        opacity: 0;
      }
      50%{
        opacity: 0;
      }
      67%{
        opacity: 0;
      }
      83%{
        opacity: 0;
      }
      100%{
        opacity: 0;
      }
    }
    @keyframes des3_appear {
      0%{
        opacity: 0;
      }
      17%{
        opacity: 0;
      }
      34%{
        opacity: 0;
      }
      50%{
        opacity: 0;
      }
      67%{
        opacity: 0;
      }
      72%{
        opacity: 1;
      }
      83%{
        opacity: 1;
      }
      95%{
        opacity: 1;
      }
      100%{
        opacity: 0;
      }
    }


    @keyframes snap_line1_appear{
      0%{
        width: 0px;
      }
      17%{
        width: 0px;
      }
      34%{
        width: 0px;
      }
      39%{
        width: 0px;
      }
      50%{
        width: 140px;
      }
      62%{
        width: 140px;
      }
      67%{
        width: 0px;
      }
      83%{
        width: 0px;
      }
      100%{
        width: 0px;
      }
    }

    @keyframes snap_line2_appear{
      0%{
        width: 0px;
      }
      5%{
        width: 0px;
      }
      17%{
        width: 140px;
      }
      29%{
        width: 140px;
      }
      34%{
        width: 0px;
      }
      50%{
        width: 0px;
      }
      67%{
        width: 0px;
      }
      83%{
        width: 0px;
      }
      100%{
        width: 0px;
      }
    }

    @keyframes snap_line3_appear {
      0%{
        width: 0px;
      }
      17%{
        width: 0px;
      }
      34%{
        width: 0px;
      }
      50%{
        width: 0px;
      }
      67%{
        width: 0px;
      }
      72%{
        width: 0px;
      }
      83%{
        width: 140px;
      }
      95%{
        width: 140px;
      }
      100%{
        width: 0px;
      }
    }
  }

 

 
 
 
 
关注公众号

免责声明!

本站转载的文章为个人学习借鉴使用,本站对版权不负任何法律责任。如果侵犯了您的隐私权益,请联系本站邮箱yoyou2525@163.com删除。 
粤ICP备18138465号  © 2018-2023 CODEPRJ.COM